Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

 


Stappenplan Re-integratie

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen als er sprake is van uitval door ziekte. Uitval kost geld en om deze periode zo kort mogelijk te houden, en het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het doel hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De verplichtingen beginnen al in de eerste week.
 
 

 • Stap 1
  Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat diens mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer de werknemer het werk weer denkt te kunnen hervatten.
   

 • Stap 2
  Binnen acht weken na ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer in staat te stellen om weer aan het werk te gaan. Het PvA is onderdeel van het totale re-integratiedossier.
   

 • Stap 3
  De werkgever moet een re-integratiedossier aanleggen. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beide partijen hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
   

 • Stap 4
  Minimaal iedere zes weken moet de voortgang met de werknemer worden besproken.
   

 • Stap 5
  De werkgever is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het PvA, maar kan deze controle ook uitbesteden aan een casemanager, zoals een re-integratiespecialist van Stap voor Stap.
   

 • Stap 6
  In de 42e week meldt de werkgever de werknemer ziek bij het UWV.
   

 • Stap 7
  De werkgever zorgt ervoor dat er een arbeidsdeskundig onderzoek (AD) wordt gestart in de 42e week. Voor het opstellen van het AD-rapport is er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts nodig. Dit is een vertaling van de medische beperkingen van de werknemer, waarbij de privacy wordt gewaarborgd.
   

 • Stap 8
  Mocht bij het arbeidsdeskundig onderzoek blijken dat werknemer terug kan keren in diens eigen functie of re-integreren in een andere functie binnen de organisatie, dan zal dit als doel worden gesteld en zal de werknemer hier samen met een re-integratiespecialist naartoe werken.
   

 • Stap 9
  Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer bespreken de vorderingen van het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat concreet gaan doen.
   

 • Stap 10
  Vóór afloop van het eerste jaar moet een 2e spoortraject worden opgestart. Dat betekent dat er een jobcoach, loopbaanadviseur of re-integratiespecialist wordt ingeschakeld die naar aanleiding van het AD-rapport kijkt naar mogelijkheden buiten het bedrijf.
   

 • Stap 11
  Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan het werk, dan wordt een re-integratieverslag opgesteld. Hierin staan alle doelen, afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
   

 • Stap 12
  Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet binnen drie weken teruggestuurd worden naar het UWV. Snel daarna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Indien het UWV oordeelt dat het dossier niet voldoet, geven zij de werkgever de mogelijkheid ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, wordt een loonsanctie opgelegd. Dat betekent dat de werkgever ook het 3e jaar het loon moet doorbetalen.
   

 • Stap 13
  Wanneer het dossier in orde is, voert het UWV een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering. Dit kan een WGA-uitkering of een IVA-uitkering zijn. In het laatste geval zijn er nu en in de toekomst geen arbeidsmogelijkheden meer voor de werknemer. In het geval van een WGA-uitkering wordt onderzocht in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Dat wil zeggen: welk percentage van het loon de werknemer nog in staat is te verdienen. Wanneer de werknemer 35% of meer van zijn salaris zelf kan verdienen bij een andere werkgever, ontvangt hij geen WIA-uitkering. Is de werknemer niet gere-integreerd bij de eigen werkgever, dan kan die een WW-uitkering aanvragen.
   


« vorige paginaCopyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap